IPO staat voor Internationale Prüfungs Ordnung

Zoals de naam al indiceert, is deze hondensport afkomstig uit Duitsland. In Nederland was deze tak van hondensport eerder alleen voorbehouden aan enkele rasverenigingen. Na oprichting van de Nederlandse Bond voor Gebruikshonden (N.B.G.) werd deze tak van sport eindelijk breed toegankelijk voor meerdere (ras)honden. Voor deelname aan deze sport zijn de zogenaamde ‘werkhonden’ het meest geschikt. Hieronder vallen o.a. de Duitse- en Mechelse Herder, de Doberman, de Rotweiler, de Boxer etc. Maar ook honden van andere rassen kunnen hier in aanleg en werkdrift en op verschillende niveaus geschikt voor zijn. Alleen dat wat al in de hond aanwezig is in aanleg wordt gebruikt.

De sporttak IPO bevat drie onderdelen, te weten:

  • Speuren
  • Appèl
  • en het meest bekende, het Manwerk (Pakwerk)

U dient uw hond bij deze oefeningen op sportieve wijze voor te brengen en uw hond moet er plezier aan beleven en alles vrolijk uitvoeren.

Onderdeel Speuren

Bij het speuren dient uw hond een door u of een vreemde uitgelopen spoor precies te volgen, om zo enkele voorwerpen, welke op dit spoor liggen, te vinden. Hierbij loopt u als geleider op ongeveer 10 meter recht achter uw hond. De voorwerpen mag uw hond naar u toe brengen of uw hond moet de plaats aangeven waar ze liggen. Het parcours is afhankelijk van het niveau 350 tot 600 passen lang, bevat hoeken, bochten, kruisingen en rondingen en het spoor is tussen de 20 en 60 minuten oud.

Onderdeel Appèl

Dit gedeelte bestaat uit meerdere oefeningen, zoals het los ‘volgen’ en ‘vooruitsturen’. Ook hier dient uw hond netjes, maar ook vooral vrolijk alle oefeningen uit te voeren. Uw hond dient kort naast u te lopen en hij mag niet snuffelen. Bij het vooruitsturen dient uw hond minimaal 25 passen in een rechte lijn vooruit te lopen en daarna op commando gaan liggen. Ook dient uw hond op commando te gaan zitten of liggen, waarbij u gewoon doorloopt. Verder dient uw hond een voorwerp op te halen, zonder hindernis of met een hindernis, bijvoorbeeld een heg of en het schut, dat eerder door u is weggegooid. Uiteraard dient ook deze oefening weer netjes te worden uitgevoerd, wat betekent, dat de hond niet op het voorwerp mag gaan bijten.

Onderdeel Manwerk (pakwerk)

Pakwerk_01 Pakwerk_02 Pakwerk_03 Pakwerk_4 Pakwerk_05 Het manwerk wordt vaak als het meest spectaculaire gedeelte van het IPO programma gezien. Het is natuurlijk ook een overweldigend gezicht om honden met het manwerk bezig te zien, toch is het appèl bij dit onderdeel het belangrijkst. Alleen een goed luisterende hond zal namelijk het manwerk correct kunnen uitvoeren. Vergeet niet dat een niet goed luisterende hond gevaarlijk zou kunnen zijn!Bij het manwerk is de rode draad, dat de hond op commando de pakwerker (boef) zelfstandig staande houdt. Zo moet de hond een traject afleggen, waarbij hij (zij) tot maximaal 6 ‘verstekken’ (= schuttingen) moet inspecteren, waar de pakwerker, zonder gezien te worden, zich kan verstoppen voor de hond. Als de hond de pakwerker in 1 van de verstekken gevonden heeft, moet de hond zonder de pakwerker aan te raken beletten dat hij kan vluchten, door voor de pakwerker te gaan zitten en met blaffen zijn geleider aan te geven dat hij de pakwerker gevonden heeft.

Hierna zal de pakwerker (boef) op een nieuwe positie de 'vlucht' inzetten, waarna de hond deze vlucht dient te verijdelen. De geleider geeft de hond het commando 'stellen', waarna de hond naar de pakwerker rent en vervolgens in de 'mouw' bijt. Nu moet de hond op het moment dat de pakwerker stilstaat, op commando van de geleider de mouw loslaten. Hierna volgt er nog een 'schijnaanval’ door de pakwerker op de hond van zowel een korte als een lange afstand, waarbij de hond deze' schijnaanvallen’ zal moeten opvangen.

Tot slot zal de geleider samen met zijn hond de pakwerker van het veld afvoeren.

Doelstelling IPO is een vorm van hondentraining, waarbij de hond zonder aarzelen een pakwerker staande moet kunnen houden. Echter, een politiehond zal uiteindelijk in echt gevaarlijke situaties verzeild raken en de IPO honden alleen met, laten we zeggen, toneelspel.

Onze honden zijn primaire gezelschapsdieren en moeten sociaal kunnen blijven omgaan met gezinsleden als kinderen en andere dieren.

‘Gevaarlijke honden’

Het is niet de bedoeling van IPO training om uw hond ‘gevaarlijk’ te maken. Het gaat hier om een Hondensport, waarbij alleen dat wat al in de hond zit aan potentieel, gecontroleerd wordt gebruikt. Een goed afgerichte IPO hond is vaak betrouwbaarder dan een niet IPO getrainde hond, daar deze eerste zijn agressie weet te reguleren. De meeste ‘probleemhonden’ waarover we in de media lezen zijn dan ook honden van ‘bazen’ die geen (voldoende) kynologische kennis bezitten!

Reeds vanaf de start met deze sport worden beginners door ervaren instructeurs begeleid zodat ook zij op een correcte wijze met hun hond om zullen gaan.

Bijtende honden

De honden bijten bij IPO alleen op commando van de geleider en zijn hierbij zelfverzekerd. Er is dus geen sprake van dominante agressie en zeker niet van angstbijters. Dit maakt van hen betrouwbare en vooral lieve honden. Werkhonden zijn gefokt om mee te werken en zijn geen honden om werkeloos in huis te zitten. Als u een hond heeft die graag mag werken, ga er dan ook mee aan het werk.