ALV 2019

10-03-2018 - Algemene Leden Vergadering (ALV)

 

Datum: Zondag 10 maart 2018
Aanvang: 12.00 uur tot 14.00 uur; zaal open vanaf 11.45 uur
Locatie: De Maasgaarde, Herenweg 9a, Noordwijkerhout

De ZWHVN nodigt u, leden van de rasvereniging, hierbij van harte uit aanwezig te zijn bij haar Algemene Leden Vergadering. Uw aanwezigheid is zeer gewenst en van belang is dat u tijdens deze vergadering uw inbreng en visie met betrekking tot de in de agenda opgenomen punten uitspreekt, met als doel een goed verenigingsbeleid.

Graag verneemt de ZWHVN of u aanwezig zult zijn of dat u niet kunt komen, gelieve hiertoe een e-mail te sturen naar het Secretariaat.

 1. Toegang tot de algemene leden vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geschorste leden, geschorste bestuursleden en kandidaten voor het lidmaatschap hebben toegang wanneer en voor zolang hun zaak in de vergadering wordt behandeld.
 2. Ieder lid van de vereniging, dat aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan en niet geschorst is, heeft één stem.
 3. Gratis leden hebben geen geldelijke verplichting jegens de vereniging hetgeen betekent, geen stemrecht.
 4. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

 

Agenda ALV

Agendapunten

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Goedkeuring stukken ALV 2018
 6. Jaarverslag secretaris en commissies 2018
 7. Verslag penningmeester 2018
 8. Verslag kascommissie 2018
 9. Begroting 2019
 10. Vaststelling contributie 2020
 11. Bestuursverkiezing
  - Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: S. Telman
  - Voorgedragen door bestuur: J.M.K. Bon
 12. Uitslag stemming bestuursverkiezing
 13. Herplaatsing honden van niet-leden
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

PAUZE = tussen agendapunten 11 en 12.

 

Graag zien wij u op 10 maart a.s.

Namens het bestuur ZWHVN