*/

FUSIE ZWHVN / RZWH

Inhoudsopgave van deze pagina

 • Nieuws
 • Informatie brief leden betreffende fusie
 • Vragen en antwoorden (dd 18-2-2020 aangevuld met vragen uit fusie bijeenkomst)
 • Concept "Vereniging Fok reglement" na fusie
 • Concept "Huis Houdelijk reglement" na fusie

NIEUWS Concept "Vereniging Fok Reglement" en "Huishoudelijk" reglement" op deze site geplaatst


Informatie brief leden betreffende fusie.

Zoals bij een aantal mensen bekend zal zijn is er in de afgelopen periode voor een aantal projecten een samenwerking tussen de RZWH en de ZWHVN geweest. Het meest bekende project is het gezondheidsonderzoek, maar ook de hieruit voortgekomen lezing, die door beide verenigingen gezamenlijk georganiseerd zijn. Daarnaast werken de besturen van de RZWH en de ZWHVN nauw samen aan bijvoorbeeld het keurmeesterexamen en de normenmatrix.

In een informeel overleg is hardop de vraag gesteld wat op dit moment nog de toegevoegde waarde is van meerdere rasverenigingen voor het Zwitserse Witte Herder ras. Immers, de georganiseerde kynologie heeft het moeilijk en het is van belang dat de rasverenigingen nu duidelijk stelling nemen om de problemen het hoofd te bieden. Eendracht en een eenduidig gezicht is juist nu van groot belang.

Beide verenigingen hebben in principe hetzelfde doel voor ogen: Het behartigen van de belangen van het ras en de belangen van het individuele dier. Over de manier hoe dit bereikt moet worden heeft verschil van inzicht bestaan. Maar van deze verschillen van inzicht is niet veel meer over. In het gesprek is gebleken dat er uiteindelijk geen onoverbrugbare verschillen meer zijn. De conclusie die beide besturen van de verenigingen hieruit trekken, is dat het zinvol is om een onderzoek te starten over een uitgebreidere samenwerking van de RZWH en de ZWHVN, met als doel een fusie.

Naast de hiervoor genoemde voordelen van één vereniging is er natuurlijk ook het synergievoordeel. Door het bundelen van de krachten wordt het bijvoorbeeld weer mogelijk om een ‘jonge honden’ dag te organiseren. Ook wordt het met het aanzienlijk grotere ledental ook weer zinvoller om wandelingen en andere activiteiten te organiseren. Immers, veel van de geplande activiteiten van de afgelopen periode moest worden afgeblazen vanwege een teleurstellende opkomst.

Ook heeft de RZWH geen clubblad. De laatste jaren vindt de communicatie plaats via een nieuwsbrief maar deze verschijnt niet zo frequent als bedoeld. De ZWHVN heeft een prachtig clubblad maar smacht naar ondersteuning voor de redactie. Dus ook hier snijdt het mes aan twee kanten.

Op dit moment organiseren beide verenigingen afzonderlijk de evenementen. Door samenvoeging van evenementen kunnen deze uitgroeien tot nόg grotere evenementen die interessant zijn voor exposant én toeschouwer.

Daarnaast is de RZWH vooral een fokkersvereniging en de ZWHVN heeft meer ‘gewone’ leden. Een rasvereniging bestaat bij voorkeur uit een mix hiervan.

Natuurlijk moet er nog het nodige worden gedaan om een overtuigend voorstel naar de leden toe te formuleren. De reglementen dienen vergeleken te worden en de verschillen moeten worden overbrugd, maar de beide besturen hebben de intentie om hiervoor een inspanning te plegen.

De eerste stap is het informeren van de leden van deze intentie en daarna de leden de ruimte te bieden om mee te denken en vragen te stellen. Daar worden jullie dan ook van harte voor uitgenodigd. Doe dit bij voorkeur per mail. Er is een extra webpagina in de maak waarop de ontwikkelingen te volgen zullen zijn. Tevens worden daar de vragen en opmerkingen die binnenkomen gepubliceerd. Binnen een paar weken zal deze pagina te bereiken zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de besturen van de RZWH en de ZWHVN:
Thea Commandeur: portefeuillerc@zwhvn.nl
Piet Groot: voorzitter@rzwh.nl

Vragen en antwoorden:

 • Wordt er een nieuwe vereniging opgericht of gaat één van de verenigingen op in de ander.
  Het is de bedoeling om een nieuwe vereniging op te richten. We willen een frisse nieuwe start maken.
 • Komt er een nieuwe naam en logo voor de samengevoegde vereniging?
  We gaan inderdaad op zoek naar een nieuwe naam en naar een nieuw logo. Daar willen we de leden ook graag bij betrekken.
 • Wat gebeurt er met de hoogte van mijn contributie?
  De hoogte van de contributie wordt aangepast naar het huidige niveau van de RZWH (2020). Voor 2020 heeft iedereen al betaald. In 2021 betaalt u aan de nieuwe vereniging € 27,50 met automatische incasso, en € 35 zonder automatische incasso.
 • Zijn alle bestuursfuncties al ingevuld?
  Voor de komende 2 termijnen worden de bestuursfuncties ingevuld door een aantal zittende bestuursleden van beide verenigingen. Hiermee is de continuïteit gewaarborgd.
 • Zijn er nog vrijwilligers nodig?
  Er zijn altijd vrijwilligers nodig. Als u interesse heeft neem dan contact op met één van de bestuursleden
 • De ZWHVN heeft een fysiek clubblad. Blijft dat bestaan?
  Absoluut! We gaan natuurlijk de sterke kanten van beide verenigingen behouden!
 • In december heb ik een speciale uitgave van het clubblad van de ZWHVN en RZWH ontvangen. Ik vroeg mij af of ik nu, als lid van de RZWH, ook automatisch lid ben geworden van de ZWHVN. Of is dat nog “in de maak”?
  U bent op dit moment lid van de RZWH (of ZWHVN). Na de fusie bent u automatisch lid van de nieuwe vereniging, die bestaat uit de RZWH en de ZWHVN.
 • Worden er nu meer activiteiten georganiseerd omdat de vereniging meer leden heeft?
  Een van de reden om te streven naar meer samenwerking is omdat beide verenigingen moeite hebben om activiteiten georganiseerd te krijgen. Vaak gaan initiatieven niet door vanwege gebrek aan aanmeldingen. Een grotere vereniging zal beter in staat zijn om regionale activiteiten te ontplooien.
 • Ik zou graag een wandeling willen organiseren nu er straks meer leden zijn, kan dat?
  Graag! Neem contact op met één van de bestuursleden over hoe hier het beste mee om te gaan.
 • Komen er bij elke club nog aparte algemene ledenvergaderingen in 2020? En zo ja, waar gaan die dan over?
  De leden besluiten uiteindelijk over de fusie van beide clubs. Dat gebeurt in een algemene ledenvergadering. Wij hebben als streefdatum voor de fusie april 2020. Rond die datum zullen beide clubs een ALV houden om de nieuwe fusievereniging te kunnen oprichten.
 • Ik maak mij zorgen over het verlies van het eigen clubgevoel/de eigen clubcultuur. Hoe kunnen jullie er voor zorgen dat die sfeer blijft bestaan?
  Een clubgevoel is moeilijk definieerbaar mede omdat dit door elk lid weer anders ervaren wordt. Bij een fusieclub zal men weer een nieuw clubgevoel ervaren, welke zeker niet slechter hoeft te zijn. Veel zal afhangen van de integratie van beide verenigingen en de bereidheid van leden om daar open voor te staan.
 • Hoe kan ik helpen om de fusie tot een succes te maken?
  Kort gezegd: door betrokkenheid te tonen. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn op de ALV en daar een actieve rol te spelen. Of door uw diensten aan te bieden aan één van de werkgroepen. Wij kunnen altijd uw ondersteuning gebruiken. Of door uw mening te geven of suggesties te doen per e-mail, rascommissie@zwhvn.nl of voorzitter@rzwh.nl .
 • Waar kan ik terecht met vragen, ideeën of zorgen over de fusie?
  U kunt altijd terecht bij één van de bestuursleden van uw vereniging. Verder kunt u vragen stellen of uw mening geven per e-mail, rascommissie@zwhvn.nl of voorzitter@rzwh.nl . Maak gebruik van deze mogelijkheid! Hiermee kan worden voorkomen dat door gebrek aan informatie of onjuiste informatie verkeerde beelden van de fusie ontstaan.
 • Waarom willen de twee verenigingen samen fuseren?
  Het belangrijkste is dat het goed is voor het ras om de krachten te bundelen.
  De RZWH heeft vooral fokkers als lid, de ZWHVN heeft vooral leden. Het vult elkaar dus aan. Hoe meer leden, hoe meer mensen beschikbaar zijn om samen dingen te organiseren die nu blijven liggen.
 • Hoe kunnen we invulling geven aan de resultaten van het gezondheidsonderzoek?
  Naar aanleiding van de lezing in Zwolle heeft het bestuur van de RZWH en van de ZWHVN samen kritisch naar het VFR gekeken. Een nieuwe (concept)versie is hieruit voortgekomen. Het voorlopig VFR is hieronder te downloaden.
 • Is er al een gedeelde visie met betrekking tot beleid?
  Deze visie is zeker besproken en is bij beide partijen gelijk: we vertegenwoordigen het ras en de hond, en geven ondersteuning aan fokkers en pupkopers. Ontwikkelingen om de populatie uit te breiden, zoals fokkerscursussen en bv een fokkervangnet, zijn nog niet verder uitgewerkt.
 • Gaan jullie nog gedragstesten inplannen?
  Op dit moment niet. Maar nav de uitkomsten van het gezondheidsinventarisatie onderzoek is dit zeker de wens van beide besturen. Na de fusie willen we een werkgroep hiervoor oprichten
 • Mocht de fusie doorgaan, blijft het clubblad van de ZWHVN dan bestaan?
  Ja, dit clubblad blijft zeker bestaan.
 • Zijn er leden die lid zijn van beide verenigingen?
  Ja, die zijn er. In verband met de AVG is nog niet uitgezocht hoeveel leden en wie dit zijn.
 • Hoeveel shows zouden er na de fusie worden georganiseerd?
  Het idee is om 2 keer per jaar een show te organiseren, een KCM en een CM, en 1 keer per jaar een nakomelingendag. Ook dit moet nog verder worden uitgewerkt.
 • Is er een voornemen om een gezondheidsonderzoek uit te voeren? Hier kan altijd naar worden gekeken. Na de fusie kan hier een werkgroep voor opgericht worden.

Direct naar RZWH
Direct naar ZWHVN