Nieuws van het Bestuur

 

Op deze pagina treft u nieuws aan uit het actuele jaar.  Nieuws uit eerdere jaren kunt u in het archief vinden.

 

 16-9-2015 - FANTASTISCH NIEUWS van de Raad van Beheer - Plan van Aanpak Zwitserse Witte Herder is goedgekeurd

Beste fokkers en dekreuhouders,

FANTATISCH NIEUWS!

Wij zijn enorm verheugd te kunnen meedelen dat wij op 16 septemer jl. het bericht hebben ontvangen van de Raad van Beheer (=RvB) dat op 2 september jl. het Plan van Aanpak voor de Zwitserse Witte Herder is goedgekeurd.

Na een lange periode, in nauwe samenwerking met de andere 2 rasverenigingen RZWH en NVBBS, is met veel energie en inzet aan het plan van aanpak gewerkt en aanboden aan de RvB, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in de goedkeuring door het bestuur van de RvB.
Het Plan van Aanpak biedt weer mogelijkheden voor het Zwitserse Witte Herder bestand.

In het eerstvolgende fokkers- en dekreuhoudersoverleg zal de inhoud Plan van Aandacht toegelicht en besproken worden.
Voor het lezen van de officiële brief van de RvB klik HIER

Met vriendelijke groet,
het bestuur ZWHVN

 11-8-2015 - GOED NIEUWS ! - uitvoering FCI circurlaires - deadline 01-01-2016 vervalt

Beste fokkers en dekreuhouders,

GOED NIEUWS!

Wij zijn enorm verheugd u te kunnen meedelen dat wij gistermiddag het bericht hebben ontvangen van de Raad van Beheer dat men heeft besloten de FCI Circulaires 77/2007 en 32/2013 in Nederland niet na te zullen leven.

De Raad van Beheer heeft een brief naar de FCI gestuurd waarin aangegeven wordt dat zij de circulaires wel wil naleven, maar dat dit onmogelijk is gebleken. Daarin is tevens gemeld dat er de afgelopen jaren veel over gediscussieerd is met de rasverenigingen. Tevens stelt de Raad van Beheer in deze brief voor om de problematiek op internationaal niveau binnen de FCI te bespreken.

Het bovenstaande betekent dat de deadline van 1 januari 2016 is komen te vervallen. Zonder tegenbericht zal de circulaire NIET worden nageleefd door de Raad van Beheer.

Met vriendelijke groet,
het bestuur ZWHVN

 25-6-2015 - Uitstel tot 01-01-2016 uitvoering FCI circurlaires

Aan de secretariaten van:
Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland, Rasclub voor Zwitserse Witte Herders,  Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse

Geachte heer, mevrouw,

Op dit moment is er nog geen overeenstemming over het door de rasverenigingen ZWHerder ingediende PvA voor de Zwitserse Witte Herder. Er is met name discussie over de hoofdstukken 1 en 2. De verwachting is dat niet alsnog vóór 1 juli a.s. overeenstemming wordt bereikt.

Daarom heeft de Raad van Beheer besloten de uitvoering van de FCI circulaire met een half jaar uit te stellen, dus tot 1 januari 2016

In de tussentijd zal de RvB met de rasverenigingen in overleg gaan om uit de impasse te komen. Hierover zullen de rasverenigingen separaat bericht ontvangen.

Met vriendelijke groet,
mevrouw mr. D.F. Dokkum
hoofd juridische zaken, hoofd gezondheid, gedrag & welzijn

 1-7-2015 - Inzet fokhonden per 1-7-2015 - geen G-0 honden meer gebruiken / geen honden importeren zonder 3 generaties wit

Onze rasvereniging ZWHVN is samen met de 2 andere witte herder verenigingen, te weten: RZWH en NVBBS, druk bezig om tot goed Plan van Aanpak te komen. Het gezamenlijk doel is om de toekomst en het welzijn van de Zwitserse Witte Herder veilig te stellen.

In hoofdlijnen bestaat het Plan van Aanpak uit 4 onderdelen, te weten:
1. Continuering van de huidige wijze van registratie van de bestaande populatie
2. Continuering van de huidige wijze van registratie voor import honden
3. Aankeuringen
4. Outcross

Zoals u weet is met de Raad van Beheer afgesproken dat uitstel op handhaving van de FCI Circulaires 77/2007 en 33/2013 is verleend tot 1 juli 2015. Onlangs is versie 3 van het Concept Plan van Aanpak aan de Raad van Beheer aangeboden waarin wij opnieuw de Raad dringend hebben verzocht om goedkeuring te geven voor de hoofdstukken 1 en 2 van ons Plan van Aanpak en derhalve de handhaving van de genoemde circulaires per 1 juli uit te stellen.

Helaas ontvingen wij een reactie van de Raad van Beheer op de laatste door ons ingediende versie van het Plan van Aanpak die zeer teleurstellend was, namelijk dat de betreffende hoofdstukken 1 en 2 uit ons Plan van Aanpak geschrapt moeten worden.

Vandaar dat wij u nogmaals dringend willen adviseren om voor dekkingen na 30 juni 2015, geen honden in te zetten in de fokkerij die een G-0 stamboom hebben en geen honden meer te importeren die geen 3 generaties geregistreerde Zwitserse Witte Herder op de stamboom hebben staan.

Uiteraard zullen wij onze uiterste best doen om hierover opnieuw in overleg te gaan met de RvB, maar ons vertrouwen om de hoofdstukken 1 en 2 opgenomen te zien worden in het Plan van Aanpak, is helaas inmiddels tot een minimum gereduceerd.

Zodra er meer nieuws is, zullen wij u dat uiteraard laten weten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ZWHVN

 Belangrijke mededeling Raad van Beheer met betrekking tot de uitvoering van het FCI circulaire 77/2007

Aan de secretariaten van:
Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland, Rasclub voor Zwitserse Witte Herders,  Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse

Geachte heer, mevrouw,

Op verzoek van de Rasclub voor Zwitserse Witte Herders bevestigt de Raad van Beheer hierbij de volgende afspraak.
Tijdens het overleg tussen uw verenigingen en de Raad van Beheer van 20 mei jl. is onder meer gesproken over de uitvoering van de FCI circulaires 32/2013 en 77/2007. Deze circulaires hebben betrekking op de inschrijving van Zwitserse Witte Herders en de beperkingen die opgelegd worden.
Tijdens genoemd overleg is afgesproken dat de RvB de uitvoering van deze circulaires uitstelt tot 1 juli 2015, tenzij voor die datum resultaten zijn bereikt die uitvoering wel mogelijk maken.
Voor Zwitserse Witte Herders die in de tussentijd in strijd met de circulaires worden ingeschreven, zal een overgangsregeling worden getroffen. Hierover zal nader overleg worden gevoerd voorafgaand aan de uitvoering van de circulaires.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, mevrouw mr. D.F. Dokkum, hoofd Juridische Zaken

 23-04-2014 - Fokkersleidraad beschikbaar

De ZWHVN heeft een fokkersleidraad ontwikkeld voor (aankomende) fokkers. De rasvereniging acht het van belang om alle ins-en-outs die bij het fokken aan de orde komen aan te reiken aan hen die ondersteuning benodigd zijn.Voor de ervaren fokkers van de ZWHVN, kent u iemand die voornemens is te gaan fokken, attendeer deze aankomend fokker op de beschikbaarheid van de fokkersleidraad!
Voor nadere informatie kijk op de pagina fokkersleidraad

 01-04-2013 - Databank Honden

Sinds 1 april 2013 moeten alle pups die na deze datum zijn geboren, worden gechipt en bij een door de overheid aangewezen databank worden geregistreerd. Deze verplichting is afkomstig van de overheid en geldt ook voor honden die na 1 april 2013 zijn geïmporteerd.

Medio mei 2013 is Databank Honden live gegaan. Databank Honden is een initiatief van de Raad van Beheer, heeft een aanwijzing van de overheid en voldoet dus aan de eisen die de overheid op tal van gebieden aan databanken stelt. Denk daarbij aan eisen die voortvloeien uit de Wet Bescherming persoonsgegevens. Uit de vele positieve reacties en het grote aantal registraties blijkt dat Databank Honden aan de behoefte van fokkers en hondeneigenaren op het gebied van verplichte registratie voldoet.

Nieuwe gratis dienstverlening ‘Terug Vind Service’ actief op Databank Honden

De Raad van Beheer biedt een extra gratis dienstverlening voor Databank Honden aan: de Terug Vind Service.

Dit is een gratis dienstverlening voor klanten van Databank Honden. Met de gratis Terug Vind Service kunnen hulpdiensten zoals de dierenarts, de dierenambulance of het asiel, via het chipnummer van de hond de contactgegevens van eigenaren opvragen. Het opvragen van de contactgegevens van de eigenaar van een hond kan direct op deze pagina.

De eigenaar moet hiervoor wel eerst toestemming geven. Heeft u uw hond bij Databank Honden geregistreerd, activeer dan de gratis Terug Vind Service van Databank Honden. Zo kan uw hond snel en eenvoudig weer met u herenigd worden als uw vermiste hond gevonden wordt.

U kunt aangeven welke gegevens u openbaar wilt maken en kunt deze ten allen tijde wijzigen. Ook kunt u meerdere telefoonnummers opgeven zodat hulpdiensten u altijd kunnen bereiken.

Nieuwe klanten, maar ook bestaande klanten die al honden hebben geregistreerd bij Databank Honden, kunnen in het registratiegedeelte eenvoudig deze gratis dienstverlening activeren.

 28-11-2011 - Verklaring ten behoeve van wens tot 5de en laatste nest

Tijdens de ALV 22 mei 2011 is besloten, het 5de en laatste nest van een teef toe te staan, onder de voorwaarde dat de teef bij de Universiteitskliniek Utrecht/Faculteit Diergeneeskunde, afdeling Voortplanting, vóór de dekking een onderzoek dient te ondergaan.
De ZWHVN heeft in samenwerking met de Universiteitskliniek Utrecht een brief en een 'Verklaring ten behoeve van wens tot 5de en laatste nest' opgesteld.
Deze verklaring dient door u te worden ingevuld en tezamen met de brief meegenomen te worden naar de kliniek, indien u de wens heeft tot een 5de en laatste nest van uw teef.
Na onderzoek door de dierenarts van de kliniek, en als er geen problemen worden geconstateerd die een 5de en laatste nest ongewenst zouden kunnen maken, wordt de verklaring gedateerd en getekend door de dierenarts die het onderzoek heeft verricht en eveneens voorzien van een stempel van de kliniek. De verklaring heeft een geldigheidsduur van 6 maanden nà datum onderzoek.
De Universiteitskliniek heeft aangegeven dat een consult en een echografisch onderzoek op dit moment € 188,- incl. BTW kost.
Dit zal dus het standdaardtarief zijn, bij andere problemen zou dit een hoger bedrag kunnen worden, maar dat zal altijd in overleg en met toestemming van de eigenaar gaan.
De brief en de verklaring zijn niet de downloaden, deze dienen door u te worden opgevraagd bij de Rascommissie.

Gegevens Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren Utrecht zijn:
Yalelaan 108
3584 CM Utrecht
T: 030-2539411