Archief nieuws van de Raad van Beheer

Geacht bestuur,

Vanaf 1 januari 2016 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat:

  • de 10 en 24 maanden regels komen te vervallen, en worden vervangen door een 12 maanden regel. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren. Zie schema hieronder.

RvB_BWG schema_12mndregeling 01012016

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.6 van het VFR zal komen te vervallen en 3.5 van het VFR zal gewijzigd worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

“Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.”

U bent verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken.

Indien u nog vragen heeft kunt u op onze  website meer informatie vinden over het BWG  of deze stellen via vfr@raadvanbeer.nl

Met vriendelijke groet,
Laura Roest en Céline van Roon

Geacht bestuur,

Zoals eerder aangegeven heeft de RvB een brandbrief gestuurd over het importverbod (zie hieronder). Bijgaand het officiële antwoord van staatssecretaris Dijksma op de brandbrief RvB. De RvB is zeer teleurgesteld over de reactie van de staatssecretaris op haar voorstel voor de 15-weken regeling. De RvB zal zich, in overleg met de diverse  relaties, beraden op het vervolg. Aangezien er een nieuwe staatssecretaris op EZ is gestart zal deze opnieuw geinformeerd worden en het standpunt onder de aandacht worden gebracht. U kunt ervan verzekerd zijn dat de RvB dit onderwerp nog steeds hoog op onze prioriteitenlijst heeft staan en dat alle mogelijkheden zullen worden benut om een voor de kynologie zo optimaal mogelijk resultaat te realiseren. De RvB houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen. Vertrouwende erop u hiermee van dienst te zijn.
Zie ook hieronder op de pagina bij 14-092-2015.

Met vriendelijke groeten,
Rony Doedijns en Ingeborg de Wolf (directie)

Nieuws_Reactie stas brandbrief RvB 11-2015.pdf

Voor fokkers/dekreuhouders: dek- en geboortemelding nu online indienen bij RvB !

Klik op de afbeelding om de inhoud te lezen. Vorige edities Raadar zijn terug te vinden en te lezen via Raadar archief

Op 1 september  jl. heeft er in de tweede kamer het algemeen overleg  legaal en gezond fokbeleid plaatsgevonden. Hierbij de antwoorden van de staatssecretaris op vragen uit de tweede kamer.

De RvB heeft voor het algemeen overleg diverse gesprekken gehad met Kamerleden, politieke partijen, ambtenaren, aangesloten leden en partijen uit de sector. Een week voor het eerder geplande overleg in juni heeft de RvB de staatssecretaris en de vaste Kamercommissie een brandbrief gestuurd over de 15 weken regeling.

De RvB is dan ook zeer teleurgesteld over de reactie van de staatssecretaris op diverse vragen en het voorstel voor de 15 weken regeling. De RvB zal zich, in overleg met de diverse  relaties, beraden op het vervolg.

U kunt ervan verzekerd zijn dat de RvB dit onderwerp nog steeds hoog op de prioriteitenlijst heeft staan en dat alle mogelijkheden benut zullen worden om een voor de kynologie zo optimaal mogelijk resultaat te realiseren.
Klik op onderstaande afbeelding voor inzage documenten:

Brandbrief RvB
Antwoorden staatssecretaris

RvB_brandbr 15 wkn regeling pups
RvB_antwoord staatssecr 15 wkn regeling

Met vriendelijke groeten,
Rony Doedijns en Ingeborg de Wolf, directie

Bijzondere Algemene Vergadering

Op 15 september a.s. organiseert de Raad van Beheer een Bijzondere Algemene Vergadering om de onderdelen uit Fairfok die nog niet in het Kynologisch Reglement (KR) zijn opgenomen, alsnog in te bedden in het KR. De AV wordt gehouden in Ambiance Houtrust in Hooglanderveen, aanvang 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur). De agenda sturen wij u te zijner tijd toe.

Besluiten AV RvB 20 juni 2015-4. Klik op afbeelding voor vergroting:

RvB_Besluiten AV_20-06-2015-4

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns - directie

Naar aanleiding van eerdere berichtgeving omtrent de gesprekken die de RvB gevoerd heeft met de politiek om te komen tot een aanpassing van de regeling voor het importeren van pups naar Nederland kunnen wij het volgende melden.

Er stond voor donderdag 25 juni 2015, een algemeen overleg (AO) gepland in de 2de kamer over legaal en gezond fokbeleid.

Om nog extra druk bij de politiek te leggen voorafgaand aan het overleg heeft de RvB vorige week bijgaande brandbrief naar de staatssecretaris en de vaste Kamercommissie gestuurd. De RvB heeft hiervoor de samenwerking gezocht met de KNJV die zeer goed ingevoerd zijn in de politieke lobby.

Helaas is het Algemeen Overleg (AO) afgelast en verzet tot september 2015.

De RvB heeft contact gehad met de VVD zodat voor deze datum wederom overleg met de VVD over de verdere aanpak van het voorstel en om er voor zorg te dragen dat de bewindslieden alle actuele en relevante informatie voorhanden hebben die ze kunnen gebruiken tijdens het overleg.

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij dit onderwerp nog steeds hoog op de prioriteitenlijst staat en dat alle mogelijkheden benut zullen worden om een voor de kynologie zo optimaal mogelijke regeling te realiseren.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Ingeborg de Wolf en Rony Doedijns - directie

Brandbrief RvB_24-6-2015

Zoals u wellicht heeft gezien was er op deze maandagavond een uitzending van Avrotros Radar over de Duitse Herdershond.

De redactie van Tros Radar heeft contact gehad met de Raad van Beheer en met de rasvereniging van de Duitse Herdershond VDH.

Een item in de uitzending ging over de voorkomende DM bij de Duitse Herdershond. Hiervoor is een DNA test beschikbaar. De rasvereniging adviseert deze test bij de fokkers. Er is nog geen verplichting van de test. Dit vanwege de wetenschappelijke verschillen van inzicht over het gebruik van de test. In internationaal verband is hierover overleg o.a. met Duitsland om tot een afgewogen standpunt te komen.

Wij verwijzen u graag naar de volledige verklaring van de VDH

Tevens wilde de redactie van Raadar in de uitzending een item over vermoedelijke fraude bij rashondenfokkers. Wij hebben bij de redactie aangedrongen op levering van gegevens zodat wij deze konden controleren.
Op basis van de aangeleverde gegevens hebben wij een controle uitgevoerd. Daaruit bleek dat er onvoldoende feiten waren die de fraude bevestigden. Op basis daarvan heeft de redactie van Raadar besloten het item niet uit te zenden.

In goed overleg met de rasvereniging VDH en gezien de eerdere ervaringen en het tendentieuze karakter van de uitzendingen hebben wij gezamenlijk besloten niet in de uitzending te reageren.

De Raad van Beheer zet zich samen met zijn leden en fokkers onverminderd in voor de gezondheid en het welzijn van rashonden in Nederland. De uitvoering van het duurzaam fokbeleid, ondersteund door het ministerie van EZ en onze partners zal prioriteit blijven houden om te komen tot het resultaat dat voor iedereen belangrijk is: het fokken van gezonde en sociale honden in Nederland.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.
Ingeborg de Wolf / Rony Doedijns (directie)

In de vorige edities van Raadar informeerden de RvB u al over de aanpassing van de invoereisen voor pups. Vanaf 29 december 2014 moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiësenting hebben. Deze vaccinatie mag worden toegediend op een leeftijd van 12 weken en geldt als beschermend drie weken na toediening. De pup is dan dus minstens vijftien weken oud en mag dan pas Nederland in. Deze verordening is vanuit de Europese Unie opgezet en geldt inmiddels voor veel landen in de Europese Unie zoals België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. De maatregel is met name genomen om insleep van rabiës te voorkomen.

De RvB ziet het belang van de nieuwe regeling in het kader van de bescherming van Nederland tegen de invoer van rabiës. Daarnaast is de verwachting dat deze regel, mits goed gehandhaafd, een positief effect zal hebben op het tegengaan van de grootschalige import van pups uit de rest van Europa. Nederland staat  bekend als een belangrijk afzet en doorvoerland voor de import van pups uit Oost Europa. Ca. 90.000 pups per jaar vinden via de handel een nieuwe baas in Nederland.

Wel vraagt deze regel meer inspanningen van de fokker, zowel in het buitenland als in Nederland, op het gebied van socialisatie van de pups.  Door de verschuiving van verantwoordelijkheid van de socialisatie van pupkoper naar fokker, kan deze regeling mogelijk negatieve invloed op de socialisatie van de jonge honden hebben.
De extra drempel die dit betekent voor het importeren en exporteren van rashondenpups en de beperkingen voor een mogelijke verbreding van de fokbasis ziet de RvB als zeer onwenselijk.

De RvB is daarom bezig een reactie voor te bereiden richting het  ministerie van EZ en de Europese Unie. Tevens hebben wij het punt afgelopen maand binnen het overleg van de FCI breeding commission besproken.  De Raad van Beheer wil weten of er vanuit de FCI en vanuit de diverse buitenlandse kennel clubs mogelijkheden zijn om voor rashondenpups met FCI stamboom uitzonderingen op de EU verordening mogelijk te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer
Ingeborg de Wolf, directeur
Rony Doedijns, kynologisch directeur

Klik op afbeelding voor compleet PDF-bestand Raadar.
Voor vorige edities van Raadar klik hier

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.
De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.
Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokkerbedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.

Klik op afbeelding voor de complete tekst.

Raadar nr2_SE_Besluithoudersvdieren

Naar aanleiding van vragen uit de sector over de identificatie en vaccinatie van rashondenpups en het afgeven van het nieuwe dierenpaspoort heeft de Raad van Beheer het volgende advies opgesteld.

De Raad van Beheer is als overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden al meer dan 100 jaar verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de rashonden en rashondenpups in Nederland.

De Raad van Beheer tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken, zoals ook wettelijk gevraagd wordt in verband met de regels omtrent identificatie en registratie van gezelschapsdieren.

De Raad van Beheer is hierbij echter mede afhankelijk van de aanlevering van gegevens van de fokker en de betaling voor de diensten.

Tevens wordt er door sommige fokkers een latere identificatie gewenst vanwege de grootte van de pups.

Bij de nieuwe regelgeving voor de afgifte van de nieuwe EU-hondenpaspoorten kan de termijn van identificatie en vaccinatie in de knel komen. Er komen nu soms honden bij de dierenarts voor vaccinatie terwijl identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.

De Raad van Beheer volgt bij haar planning de (internationale) richtlijnen. Deze geven als advies aan dat honden op de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties ontvangen moeten hebben.

Om te bepalen wat voor de hond(en) het beste vaccinatieschema is adviseren wij altijd met uw dierenarts te overleggen.

De Raad van Beheer adviseert voor de vaccinatie in relatie tot de identificatie van rashondenpups:

  1. De Raad van Beheer adviseert de fokkers zo veel als mogelijk mee te werken aan een vlotte afhandeling van de stamboomprocedure. Dit betekent:

a) Tijdig insturen en controleren van dekaangifte en geboorteformulieren;
b)Tijdige betaling van de factuur nestaangifte;
c) Geplande afspraken met de buitendienst van de Raad van Beheer niet verzetten
om een optimale routeplanning en bezoekfrequentie te behouden.

  1. Wanneer identificatie nog niet heeft plaatsgevonden kan de afspraak voor vaccinatie bij de dierenarts beter gepland worden na de identificatie door de medewerker van de Raad van Beheer.
  1. Voor uitzonderlijke gevallen ondersteunt de Raad van Beheer de mogelijkheid die de overkoepelende dierenartsenorganisatie KNMvD de bij haar aangesloten dierenartsen aangeeft. De KNMvD geeft hierbij aan dat mochten er toch pups voor de enting komen die nog niet gechipt zijn, dan kunnen de dieren op zich al wel gevaccineerd worden maar zal er nadat de dieren gechipt zijn een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de administratieve afhandeling en de afgifte van het EU-dierenpaspoort.

Indien de eigenaar niet met de pup naar het buitenland reist is er nog de mogelijkheid dat de dierenarts een vaccinatieboekje uitgeeft in plaats van het EU-dierenpaspoort.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn
Ingeborg de Wolf, directeur
Rony Doedijns, kynologisch directeur

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. De Raad van Beheer krijgt veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, -tentoonstellingen en –wedstrijden. In dit artikel proberen we aan de hand van vraag en antwoord wat meer duidelijkheid te verschaffen.

Klik op afbeelding voor volledige tekst / of te bekijken via Raad van Beheer

18-09-2014 - Nieuwe uitvoeringsregels ten behoeve van lokatiecontroles

Van: de jurist Raad van Beheer

Vanaf 1 januari 2013 wordt er met veel succes door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer bij het chippen van een nest of een andere dienst, steekproefsgewijs, een locatiecontrole uitgevoerd. Ten behoeve van deze locatiecontroles bestaan er Uitvoeringsregels Locatiecontroles (hierna Uitvoeringsregels). Echter, vanwege nieuwe regelgeving voldoen de Uitvoeringsregels niet meer aan de geldende eisen en om deze reden zijn er nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld.

De ‘Wet dieren’ vervangt de regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen die voorheen onder meer waren opgenomen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). Het Besluit houders van dieren is één van de besluiten dat strekt ter uitvoering van de Wet dieren. In eerste instantie zou het Besluit Gezelschapsdieren het Honden en Kattenbesluit 1999 vervangen. In plaats daarvan is er in het Besluit houders van dieren in Hoofdstuk 3 een § 2 opgenomen waarin de regels zijn opgenomen over bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren. Hiernaast is de ministeriële regeling bij het Besluit houders van dieren in werking getreden. Deze regeling betreft onder andere een uitwerking van de regels omtrent vaccinatie van honden.

Op grond van deze nieuwe regelgeving zijn nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld, welke op steun van het bestuur van de Raad van Beheer kunnen rekenen. Deze Uitvoeringsregels zijn in een voorstadium aan de zogenaamde klankboordgroep gestuurd met het verzoek om hier met een kritische blik naar te kijken. Deze reden hiervoor is dat deze groep in 2012 bezwaar heeft aangetekend tegen de toenmalige Uitvoeringsregels.

Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude Uitvoeringsregels is dat in de nieuwe Uitvoeringsregels een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de regels die gelden voor alle fokkers en de regels die specifiek gelden voor BEDRIJFSMATIGE fokkers.

Mocht u prijs stellen op een papieren versie dan kunt u dit tot 30 september a.s. aanvragen via: jurist@raadvanbeheer.nl.
Ook uw eventuele op- of aanmerkingen op de nieuwe Uitvoeringsregels kunt u naar voornoemd e-mailadres sturen vóór 15 oktober a.s.

Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan mondelinge toelichting op de nieuwe Uitvoeringsregels of in de gelegenheid wil worden gesteld vragen te kunnen stellen. Afhankelijk van de hiervoor getoonde belangstelling kunnen wij hiervoor dan een informatiebijeenkomst organiseren. Wij horen graag voor 15 oktober a.s. van u of u hier behoefte aan heeft.

De complete tekst van het Uitvoeringsbesluit is hier te lezen.

mw mr. C.M. van Roon
Juridische Zaken Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
E: jurist@raadvanbeheer.nl
W: www.raadvanbeheer.nl

Goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers
Verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole rashondenpups vanaf 1 juni 2014

Op de algemene vergadering van de Raad van Beheer in november 2013 is het voorstel voor  verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole voor alle rashondenpups aangenomen.
Dit betekent dat vanaf 1 juni 2014 bij alle rashondenpups DNA-afstammingscontrole verplicht is bij het aanvragen van stambomen. Aan de verplichting is tevens de opslag van het DNA in een DNA-bank voor mogelijke toekomstige gezondheidsonderzoeken gekoppeld.
De Raad van Beheer ziet in dit besluit de bevestiging dat de kynologie de verantwoordelijkheid neemt voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de rashonden in Nederland.
De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en - afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dekaangiften op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.
Een groot deel van de procedure is al in grote lijnen bekend. De details van de procedure voor afname en opslag van het materiaal wordt de komende periode verder uitgewerkt. Dit gebeurt in overleg met de werkgroep ‘Fokkerij en Gezondheid’ waarin vertegenwoordigers van de rasgroepen zitten.
Bij veel fokkers en ook pupkopers roept de verplichting vragen op. De meest voorkomende vragen en antwoorden staan vermeld op de website van de Raad van Beheer. Voor meer informatie ga naar RvB website

RvB_Logo DNA certificaat pup

01-06-2014 - Verplichte DNA-afname- en -afstammingscontrole

Per 1 juni 2014 gaat het DNA-project écht van start!
Puppy’s krijgen vanaf dat moment een DNA-certificaat. Fokkers moeten daar tijdig rekening mee kunnen houden. Op de algemene vergadering van de Raad van Beheer in november 2013 is het voorstel voor verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole voor alle rashondenpups aangenomen. Dit betekent dat vanaf 1 juni 2014 bij alle rashondenpups DNA-afstammingscontrole verplicht is bij het aanvragen van stambomen. Aan de verplichting is tevens de opslag van het DNA in een DNA-bank voor mogelijke toekomstige gezondheidsonderzoeken gekoppeld. De RvB ziet in dit besluit de bevestiging dat de kynologie de verantwoordelijkheid neemt voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de rashonden in Nederland. Dit betekent dat bij alle dekaangiften op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt. Een groot deel van de procedure is al in grote lijnen bekend. De details van de procedure voor afname en opslag van het materiaal wordt de komende periode verder uitgewerkt. Dit gebeurt in overleg met de werkgroep ‘Fokkerij en Gezondheid’ waarin vertegenwoordigers van de rasgroepen zitten. Bij veel fokkers en ook pupkopers roept de verplichting vragen op. Op de website Raad van Beheer is er aan pagina opgenomen met de veel gestelde vragen en antwoorden tot nu toe over het DNA-project. Deze en alle toekomstige informatie over het DNA-project komt beschikbaar op website RvB

Deze speciale editie is geheel gewijd aan het verenigingsfokreglement en de normenmatrix.
Een groot aantal nieuwe begrippen heeft in de afgelopen periode intrede in de kynologie gedaan. Format, Verenigingsfokreglement en Normenmatrix zijn er drie van. Bij nieuweb begrippen hoort nieuwe informatie. Deze Raadar voorziet in die behoefte.
Deze en alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op de nieuwspagina van de Raad van Beheer. N_RvB_Raadar_spec.ed

In het besluit Diergeneeskundigen is het Ingrepenbesluit aangepast. Het besluit Diergeneeskundigen is een onderdeel van de Wet Dieren (vervangt de huidige Gezondheids- en welzijnswet voor dieren). Door deze aanpassing in het Ingrepenbesluit is het dierenartsen niet meer toegestaan om bijklauwtjes te verwijderen bij honden tot de leeftijd van 4 dagen. Wanneer de bijklauwtjes voor problemen zorgen en er een medische noodzaak is, mogen dierenartsen de bijklauwtjes wel verwijderen. Bijklauwtjes zijn bijteentjes die sommige rassen aan de achterpoten hebben, soms zelfs twee paar. Bij een aantal hondenrassen is het bezitten van bijklauwtjes een onderdeel van de rasstandaard. Echter, de afwezigheid van bijklauwtjes wordt in veel FCI rasstandaarden als gewenst aangegeven. Net als bij het verbod op het couperen van oren en staarten, staat de nationale wetgeving altijd boven de kynologische reglementen. De Raad van Beheer zal internationaal onder de aandacht brengen dat het verwijderen van bijklauwtjes in Nederland na 1 juli 2014 niet meer is toegestaan.
De Raad van Beheer vindt dat dit bij keuringen geen negatieve beoordeling dan wel een lagere plaatsing in een klasse mag opleveren: website RvB

Aan de secretariaten van:
Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland
Rasclub voor Zwitserse Witte Herders
Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse

Naar aanleiding van het overleg tussen de rasverenigingen Zwitserse Witte Herder bevestigd de RvB hierbij de volgende afspraak.
Tijdens het overleg tussen uw verenigingen en de RvB van 20 mei 2014 is onder meer gesproken over de uitvoering van de FCI-circulaires 21-2013 en 77-2007. Deze circulaires hebben betrekking op de inschrijving van Zwitserse Witte Herders en de beperkingen die opgelegd worden. Tijdens genoemd overleg is afgesproken dat de RvB de uitvoering van deze circulaires uitstelt tot 1 juni 2015, tenzij voor die datum resultaten zijn bereikt die uitvoering wel mogelijk maken. Voor Zwitserse Witte Herders die in de tussentijd in strijd met de circulaires worden ingeschreven, zal een overgangsregeling worden getroffen. Hierover zal nader overleg worden gevoerd voorafgaand aan de uitvoering van de circulaires.
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Mevr. mr. D.F. Dokkum (hoofd juridische zaken)

Aan alle aangesloten leden van de Raad van Beheer Met gepaste trots informeren wij u over de besluiten die genomen zijn tijdens de FCI vergadering van deze week.

Tijdens de tweejaarlijkse Algemene Vergadering van de FCI In Budapest (H) is onze kandidaat, Gerard Jipping, tevens voorzitter van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, voor een periode van vier jaar herkozen in het bestuur van de FCI. Gerard behaalde het hoogst aantal stemmen. Bestuur, directie en medewerkers wensen hem van harte geluk met deze herbenoeming en wensen hem veel succes in zijn komende zittingsperiode.

Op de 2e dag van de tweejaarlijkse algemene vergadering van de FCI waar ruim 60 landen vertegenwoordigd waren stelde Nederland zich kandidaat voor de Organisatie van de FCI World Dog Show van 9 tot en met 12 augustus 2018. De vice voorzitter van de Raad van Beheer John Wauben en directielid Rony Doedijns presenteerden het bidboek, ondersteund door een promotiefilm van Nederland en de Nederlandse Kennel Club ‘Raad van Beheer’. Andere kandidaten waren Zweden en Kroatië. Met een ruime meerderheid kozen de landen voor NEDERLAND. Gerard Jipping, voorzitter van de Raad van Beheer, is dolgelukkig met dit resultaat: ‘voor Nederland een mooie kans om de wereld onze kynologische talenten te laten zien’.
De claim die aan dit wereldevenement verbonden zal zijn is: "I am inviting you to show the world your talent at the FCI World Dog Show 2018".

Sinds 1 april 2013 moeten alle pups die na deze datum zijn geboren, worden gechipt en bij een door de overheid aangewezen databank worden geregistreerd. Deze verplichting is afkomstig van de overheid en geldt ook voor honden die na 1 april 2013 zijn geïmporteerd. Medio mei 2013 is Databank Honden live gegaan. Databank Honden is een initiatief van de RvB, heeft een aanwijzing van de overheid en voldoet dus aan de eisen die de overheid op tal van gebieden aan databanken stelt. Denk daarbij aan eisen die voortvloeien uit de Wet Bescherming persoonsgegevens. Uit de vele positieve reacties en het grote aantal registraties blijkt dat Databank Honden aan de behoefte van fokkers en hondeneigenaren op het gebied van verplichte registratie voldoet.

Nieuwe gratis dienstverlening ‘Terug Vind Service’ actief op Databank Honden

De RvB biedt deze extra gratis dienstverlening voor klanten van Databank Honden. Met de gratis Terug Vind Service kunnen hulpdiensten zoals de dierenarts, de dierenambulance of het asiel, via het chipnummer van de hond de contactgegevens van eigenaren opvragen. Het opvragen van de contactgegevens van de eigenaar van een hond kan direct op deze pagina. De eigenaar moet hiervoor wel eerst toestemming geven.

Heeft u uw hond bij Databank Honden geregistreerd, activeer dan de gratis Terug Vind Service van Databank Honden. Zo kan uw hond snel en eenvoudig weer met u herenigd worden als uw vermiste hond gevonden wordt. U kunt aangeven welke gegevens u openbaar wilt maken en kunt deze ten allen tijde wijzigen. Ook kunt u meerdere telefoonnummers opgeven zodat hulpdiensten u altijd kunnen bereiken. Nieuwe klanten, maar ook bestaande klanten die al honden hebben geregistreerd bij Databank Honden, kunnen in het registratiegedeelte eenvoudig deze gratis dienstverlening activeren.
Databank_Honden

In het kader van voortschrijdende automatisering binnen de FCI zijn wij verheugd u mee te kunnen delen dat vanaf 31 maart 2014:

  1. De resultaten van internationale FCI CACIB shows vanaf 1 januari 2009, officieel bevestigd door de FCI, online te bekijken zijn. Ga hiervoor naar de website FCI
  2. Eigenaren/exposanten hebben vanaf nu de mogelijkheid om hun CACIB certificaten ONLINE te printen. (CACIB certificaten zullen niet langer per post worden verstuurd)

Let op:
De data die beschikbaar is op de website van de FCI wordt eenmaal per week bijgewerkt. Alleen de CACIB voorstellen die zijn bevestigd door de FCI en de RCACIB voorstellen die worden omgezet naar een CACIB door het FCI kantoor zijn beschikbaar. Het ontwerp van het originele CACIB certificaat is herzien. Het nieuwe ontwerp (eenzijdig, kleur, op A4 formaat met een QR code onderaan) is bijgesloten ter informatie. Het doel van de QR code is om eigenaren / exposanten/kopers de mogelijkheid te geven om de informatie op het CACIB certificaat te verifiëren met de officiële FCI data. De QR code - Quick Response Code - is een pictogram dat gelezen/gescanned kan worden met een Smartphone. (Iphone, Windows Phone, Android etc.). We vertrouwen erop dat u deze grote stap voorwaarts in de automatisering, met als doel ons allen - FCI kantoor, FCI leden en contractpartners - tijd en geld te besparen en een grote overall-efficiency te creëeren, kunt waarderen. Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland Rony Doedijns

FCI_CACIB_certif

Aan alle aangesloten leden, rayons, rasgroepen en commissies van de Raad van Beheer

Geacht bestuur, secretariaat, In december van 2012 is een geregistreerde rashondenfokker door de rechter veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan een klant die bij hem een rashond had gekocht. Naar het oordeel van de rechter had de fokker de pupkoper onder andere onvoldoende geïnformeerd over het mogelijke risico op een erfelijke aandoening. De Raad van Beheer betreurt deze ontwikkeling en zal op korte termijn met de fokker en de rasvereniging in gesprek gaan over dit specifieke geval.
De uitspraak heeft geleid tot media-aandacht van onder andere Eén Vandaag, het NRC en de Volkskrant, die in dit individuele geval een symbool zien voor de diepere problematiek bij het fokken van rashonden. Deze ontwikkeling bevestigt de conclusies die we het afgelopen jaar op onze Algemene Ledenvergaderingen en bijeenkomsten met elkaar hebben vastgesteld. Namelijk dat de maatschappelijke druk op onze sector niet zal afnemen. Ook Kay van de Linde en Maurice de Hond hebben ons in hun onderzoeksrapport nadrukkelijk gewaarschuwd dat de maatschappelijke druk een factor zal blijven.
Daarom zijn wij blij dat we het afgelopen jaar gezamenlijk een aantal belangrijke besluiten hebben genomen om onze sector te verbeteren. Wij beschouwen de huidige publiciteit als een bevestiging dat we met elkaar de juiste beslissing hebben genomen om veranderingen in te voeren. Het sterkt ons om ook dit jaar door te gaan op de ingezette koers.
Het is belangrijk te vermelden dat ten minste één medium, namelijk het NOS Journaal, nadrukkelijk heeft besloten geen aandacht te besteden aan dit incident omdat ze na contact met de Raad van Beheer overtuigd waren dat we de bredere problematiek erkennen en serieus nemen. Gezamenlijk hebben wij getekend voor de visie: op weg naar de gezonde rashond. Daar blijven wij voor staan en gaan we, samen met jullie, ook in 2013 weer hard aan werken.
Met vriendelijke groet, John Wauben, portefeuillehouder Fokkerij & Gezondheid

Onderstaand treft u de tekst aan die de basis vormde van onze reacties naar de diverse media vandaag. De tekst is ook als nieuwsbericht op onze website en social media geplaatst.


 

De Raad van Beheer heeft kennis genomen van de rechterlijke uitspraak van half december. De Raad van Beheer respecteert het oordeel van de rechter in dit individuele geval, en is voornemens met de individuele fokker en de rasvereniging in gesprek te gaan over de specifieke oorzaken van dit probleem. Tot dat gesprek heeft plaatsgevonden, kan de Raad van Beheer over dit individuele geval geen nadere mededelingen doen. De Raad van Beheer ziet een duidelijke verantwoordelijkheid bij pupkopers om zich vooraf goed te oriënteren over de aanschaf van een (ras)hond en de gezondheidssituatie binnen een ras. Die verantwoordelijkheid heeft ook de Raad van Beheer als het gaat over informatie over de algemene situatie bij rashonden, de rasvereniging voor informatie op rasniveau en de fokker voor gezondheids- en gedragsinformatie over het ras en de specifieke nesten en pups. De Raad van Beheer geeft zelf voorlichting via haar website en op diverse evenementen. Het ministerie heeft daarnaast met ondersteuning van de sector het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren ingesteld voor neutrale en verantwoorde informatie aan potentiële pupkopers. De Raad van Beheer adviseert pupkopers om voor de aanschaf tevens informatie in te winnen bij het LICG via de bijsluiters en de website LICG. De uitspraak is geen bom onder het fokbeleid maar ondersteunt de visie van de Raad van Beheer naar een gezonde rashond. De Raad van Beheer streeft naar de visie van een gezonde rashond. Dat betekent dat de Raad van Beheer, in samenwerking met de aangesloten rashondenverenigingen en individuele rashondenfokkers in Nederland streeft naar het fokken van gezonde rashonden, zonder aandoeningen. De afgelopen jaren heeft de Raad van Beheer diverse maatregelen genomen om die visie dichterbij te brengen. Zo hebben in 2012 de Nederlandse hondenverenigingen een verbod ingevoerd op het fokken van honden die aantoonbaar lijden aan één of meerdere ernstige aandoeningen. De effectuering hiervan zal in 2013 plaatsvinden. Daarnaast zal Raad van Beheer begin 2013 de bij haar geregistreerde officiële gezondheidsuitslagen openbaar maken via haar website waardoor deze voor potentiele kopers zichtbaar zijn. De Raad van Beheer heeft de afgelopen jaren diverse regels opgesteld voor het fokken van rashonden met stamboom. Naast het verbod op het fokken met zieke rashonden zijn er strenge voorwaarden ter bevordering van het fokken van lichamelijk en mentaal gezonde honden waaronder regels voor inteeltbeperking en welzijnsregels voor de moederhonden. De Raad van Beheer investeert veel in gezond- en welzijnsonderzoek in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Wageningen en de overheid. Dit heeft onder andere geleid tot fokadviessoftware voor fokkers en rasverenigingen, een handboek voor verantwoord fokken, mogelijkheden voor gebruik van DNA-methoden en registratie van gezondheidsonderzoeken. Indien de rashondenfokker op een verantwoorde manier en binnen de gelden welzijns- en gezondheidsregels fokt zal dit ook kenbaar gemaakt worden op de stamboom. Rashondenfokkers en rasverenigingen die verantwoord fokken, pupkopers goed informeren en een fokbeleid hebben waarin welzijn en gezondheid voorop staan kunnen rekenen op ondersteuning van de Raad van Beheer als overkoepelende organisatie. De Raad van Beheer erkent dat erfelijke aandoeningen onder rashonden een groeiend probleem is. De oorzaak is een krimpende genenpool. De Raad van Beheer heeft in 2012 een onderzoek laten uitvoeren door mediastrateeg Kay van de Linde en opinieonderzoeker Maurice de Hond, om rashondenverenigingen en rashondenfokkers bewust te maken van de groeiende problematiek. Dat onderzoek is openbaar en kunt u terugvinden op de website RvB.
Tijdens de presentatie van dat onderzoek bleek dat verenigingen en fokkers het vrijwel anoniem (92%) eens waren met de stelling: 'hondenfokkers moeten honden op de eerste plaats fokken op gezondheidskenmerken, zelfs als dit ten koste gaan van de uiterlijke kenmerken'. Dat is een nogal opmerkelijke en verstrekkende uitslag, die grote gevolgen zal hebben voor de rashondensector.

De Raad van Beheer is een dialoog begonnen met belangenorganisaties en de politiek om gezamenlijk op zoek te gaan naar een manier om de oorzaak van het probleem - de krimpende genenpool - een halt toe te roepen. De Raad van Beheer zal op basis van deze dialoog in 2013, samen met de overheid, de universiteiten van Utrecht en Wageningen en welzijnsorganisaties een pilot opstarten om aanvullende maatregelen te gaan nemen die er op lange termijn voor moeten zorgen dat Nederland een voorloper wordt voor de visie: 'een gezonde rashond'. Voor meer informatie over het duurzame fokbeleid van de Raad van Beheer klik hier.

De levensvatbaarheid van de rashondensector hangt aan een zijden draadje. Als de sector niet op korte termijn maatregelen neemt om het structurele probleem van de gezondheids- en welzijnsproblemen bij rashonden aan te pakken, zal de druk van de journalistiek en de politiek op de sector alleen maar toenemen.
Uiteindelijk zal dit leiden tot een uitbarsting vanuit de maatschappij die het functioneren van rashondenverenigingen én individuele hondenfokkers hard zal raken. De situatie is levensbedreigend. Dat is de pittige conclusie van het onderzoek over de toekomst van onze rashondensector.
Bijgaande Raadar is verspreid onder de aanwezige leden tijdens de Algemene Vergadering van 1 december 2012. In deze Raadar een verslag en impressie van de bijeenkomsten over de ‘toekomst van de rashondensector’ op 30 juni en 30 oktober.
Op de website RvB treft u de digitale versie, het rapport en een relevante artikel uit het NRC aan.

Toekomst_Rashondsect
Rap+Toek_Rashondsect

Digitale versie 'Het fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt', de PDF-versie van het boek is gratis beschikbaar, klik hier Fokken_vRashonden